لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9260

به دنبال معنا(۱۲) – ظرف و مظروف

191

داستان زندگی سه جوانی که از شرایط فعلی خودشان خسته شده اند و به دنبال تغییر در زندگیشان هستند.