لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9212

با اندیشمندان(۱۵۴) – راه و روش شناخت ق٢

181

در این قسمت بحث دو هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یکدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا میکند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می شود حتّی برای کسانی که قصد ازدواج دوم را دارند.