لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9194

اندیشه نو – بحران محیط زیست

204

بحران محیط زیست، علت وجود این بحران ها و روش های پیشگیری و مبارزه با آن در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.