لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9185

فصل مشترک – رقص نه! حرکات موزون

218

از بنفشه صیاد پرسیدیم چرا در فرهنگ ما نسبت به رقص نگاه منفی‌ وجود دارد؟