لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9081

اندیشه نو – جوانان، جنگ و صلح

242

موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.