لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9065

نقطه سر خط – نقد

207

یادداشت ” مجازی ام مجازی ” که یک نقد طنّازانه یا طنز نقّادانه است در باره ی عادات و میزان حضور ” ما ” در فضای مجازی . یادداشتی از کتاب ” چقدر خوبیم ما ” نوشته ی ابراهیم رها