لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9046

سپهر سخن – ف۱ ق۱۹

128

حضرت بهاءالله میفرمایند : یزدان پاک می فرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند همان راه راه من است