لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8961

معماران صلح – سازمان ملل متّحد ق۱

406

معماران صلح برنامه ای است که اختصاص دارد به برندگان جایزه ی نوبل صلح .
تأسیس سازمان ملل متّحد ، فعّالیت های این سازمان در زمان جنگ سرد