لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8957

فراسوی فرهنگ رقابت (۱۹) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

227

از نظر آیین بهائی آیا وجود مجامع بین المللی برای رسیدن به وحدت کافی است؟
آیامی توان مردم جهان را قانع کرد که رقابت خصمانه را کنار بگذارند؟
مشورت بهائی چه عناصری دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.