لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8922

شاید شنیده باشید(۸۸) – ق۲

173

مُرورى بر خطابات حضرت عبدالبهاء