لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8841

اندیشه نو – نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن

294

این برنامه نگاهی دارد به نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن.