فصل مشترک – خشونت

121

از ویولت اخوان پرسیدیم چه شد که آستانه تحمل ما ایرانی‌‌ها اینقدر تنزل کرد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8833