لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8628

شنیدنیهای رسانه ای – ۳۷۶

563

– روز جهانى صلح و بیانیّۀ دبیر کلّ سازمان ملل متّحد
– دعوت ملاله یوسف زى، از مردم جهان، براى پیوستن به کمپین کتاب، نه گلوله
– معرّفى کمپین جرم نیست
– وضعیّت جسمى بسیار بد حسن طفاح، زندانى سیاسى هشتاد و شش ساله
– کودک خردسال کرمانى، دو میلیون تومان، به فرزندان دانش آموز زندانیان نیازمند، کمک کرد
– نقل قول از شبنم طلوعى