لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8597

فراسوی فرهنگ رقابت – مشورت

248

دیالوگ وتفاوت آن با منا ظره
نوع ارتباط در حوزه رسانه و روابط عمومی و مدل های دیگر

چگونگی مشورت میان مردم و سازمان ها ، امکان پذیر یا آرمانگرایانه