با اندیشمندان – تأمّل در آثار الهی

140

در این قسمت به لزوم دعا و تعمّق و تأمّل در آثار الهی اشاره می شود

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8595