لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8554

مکتوب

185

یک روح خشن اجازه نمیدهد تا پروردگار آنچنان که باید کالبد بندی ا‌ش کند