لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=8459

خبرنگار – روز جهانی صلح

211

روز جهانی صلح
گفتگو با: دکتر شاپور راسخ (بخش پایانی)