لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45138

بانوی سرزمین من (۵۰) – جایگاهی برابر برای زنان

98

همواره شاهد آن بودیم که در سده های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه. بیش از یک قرن پیش، زمانی که در سراسر جهان زنان هنوز در همه عرصه های فردی و اجتماعی جایگاهی پایین تر و نابرابر با مردان داشتند، آیین بهائی دستیابی به برابری زن و مرد را محقق دانست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.