لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45021

فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی

146

ای پسر حب. از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم نزول یافت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.