لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=45011

سرآشکار (۱۰) – فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی

241

ای پسر حب، از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم عز نزول یافت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.