لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44594

خبرنگار – دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل

153

گفتگو با: خانم بانی دوگال (Ms. Bani Dugal)، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی
در مورد پیشینه و اهداف دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، و نوع پروژه هایی که جامعه جهانی بهائی با سازمان ملل و دیگر نهادهای غیر دولتی در آن ها همکاری دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.