لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44436

خبرنگار – فاجعه سقوط هواپیما و درگذشت ناگهانی عزیزان

179

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه
زمان و شرایط از دست دادن یک عضو خانواده، یا یک عزیز، تا چه حد می تواند در تحمل داغ فراق موثر باشد و آیا می توان این اندوه بزرگ را به قوه ای سازنده در زندگی تبدیل کرد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.