لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43710

خبرنگار – رحمت ها و زحمت های شبکه های اجتماعی

111

گفتگو با: سعیده، کیان، فریناز، جمشید و ویدا
امروزه شبکه های اجتماعی فراتر از یک رسانه ارتباطی، به صورت ابزاری قدرتمند، گاه برای سازندگی و گاه برای تخریب به کار گرفته می شوند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.