لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41758

یک قهرمان (۱۰۳) – کمک به مهاجرین

108

نجاح بازی که شاهد مشکلات خانواده های مهاجرین و پناهندگان بود با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به کمک این خانواده های نیازمند و سایر مادران مجرد می شتابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.