لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41127

خبرنگار – گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل

139

گفتگو با: خانم پدیدۀ ثابتی، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی در انگلستان
آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در زمینه نقش حقوق بشر در ایران، در دومین گزارش خود می‌گوید: بهائیان ایران از ناعادلانه ترین نوع سرکوب رنج می‌برند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.