لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40896

گرامافون ۳ (۱۴) – Anti Flag

112

گروه آنتی فلگ و آهنگ اونا ۹۱۱for peace موضوع این قسمت از برنامه ی گرامافونه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.