لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40858

یک قهرمان (۹۸) – راجر مونتویا

43

راجر مونتویا با تاسیس مرکزی به منظور آموزش هنر و ورزش به کودکان منطقه محروم نیو مکزیکوی شمالی به آن ها کمک میکند با فراگیری هنر آینده روشنتری برای خود رقم بزنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.