لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40819

بسوی دنیای بهتر۲(۱۵) – نقش تشویق در یادگیری

147

تشویق از نظر شماچه معنی داره و چه مواقعی و چطوری باید تشویق انجام بشه ؟ آیا تشویق در ایجاد انگیزه برای یادگیری تاثیری داره ؟ آیا شما در زندگی کسی رو تشویق کردید و آیا خاطره ای از تشویق توسط معلما یا اعضای خانواده دارید ؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.