لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40406

برنامه کامل ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

123

پیام دوست یکشنبه ها سه بخش دارد . اوّل : صدپرسش صدپاسخ ، دوم : گرامافون ، سوم : کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.