لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40125

بسوی دنیای بهتر۲(۱۱) – اتاق طرّاحی

110

محیط های تحصیلی حدّاقل برای چند سال افراد رو پذیرا هستن ؟و آیا یک سیستم آموزشی قدرت این رو داره که قسمتهای عمده ای از کیفیّت یک جامعه رو طرّاحی بکنه ؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.