لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40098

سپهر سخن – ف۱ق۱۰

111

بگو ای مردمان چراغ یزدان روشن است. آن را به بادهای نافرمانی خاموش ننمایید.
درباره این بیان حضرت بهاءالله استاد بهرام فرید مطالبی ارائه می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.