لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39903

سپهر سخن – ف۱ق۹

140

اذن داده شد احزاب عالم با یکدیگر با روح و ریحان معاشرت نمایند. عاشروا یا قوم مع الادیان کلها باالروح و الریحان
استاد بهرام فرید درباره این بیان حضرت بهاءالله توضیحاتی ارائه خواهند داد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.