لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39858

گرامافون۳(۹) – گروه rare bird

112

Sympathy و rare bird موضوع این قسمت از گرامافون.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.