لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39634

کودکان منادیان صلح (۲۷) – حد و مرز

72

درک محدودیّتهایی که برای کودک وضع کرده ایم به او میفهماند که چه انتظاراتی از او داریم و در خانواده ما چه رفتاری شایسته است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.