لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39465

کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۰) – تایید احساسات کودک

88

وقتی به کودک نشان می‌دهیم که احساسش را می‌فهمیم و ترس هایش را بیان می‌کنیم، فضایی از آرامش و اعتماد بین ما ایجاد می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.