لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39364

برنامه کامل ۹ تیر ۱۳۹۸

119

پیام دوست یکشنبه ها را در سه ایستگاه ملاحظه کنید : ایستگاه اوّل صد پرسش صد پاسخ ، ایستگاه دوم گرامافون ، ایستگاه سوم کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.