لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39202

صد پرسش صد پاسخ (۲۱) – حقوق بشر

110

نگاه بهائیان به حقوق بشر چگونه است؟ آیا شما به دنبال حقوق بشر بهائی هستید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.