لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39161

ورقی از خاطرات ف۳ ق۱۹- شاید محال نیست

88

آمیختگى این زندگى آدمى با همه کسانى که در گذر عمر اثرى حتى بر دوستانش گذاشته اند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.