لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39027

صد پرسش صد پاسخ (۲۰) – طلاق

128

پس از ازدواج و تشکیل یک خانواده، آیا این خانواده همیشه باید باقی و برقرار بماند حتا اگر طرفین نتوانند همدیگر را تحمل کنند؟ آیا بهائیان طلاق دارند؟ اگر جواب مثبت است، آیا حق طلاق فقط برای مردان است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.