لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38726

بسوی دنیای بهتر۲ (۴) – چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟

124

تربیت پذیری با میزان هوش و ادراکات انسان چه نسبتی داره. و آیا تاثیر پذیری از محیط یا پذیرش پیامها از بیرون در تربیت یک فرد نقشی دارن؟ با توجه به این مطالب اولین محیط آموزشی وپرورشی یک انسان کجاست و اولین مربیان او چه کسانی هستند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.