لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38617

آن هجده نفر (۲۶) – جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۳

124

وقایع قلعه‌ی شیخ طبرسی و نقش جناب قدوس در آن در این قسمت از آن هجده نفر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.