لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38547

تاریخ به روایت مورخ (۶) – ماموریّت ملاّحسین بشرویه ای در اصفهان

124

ملاحسین به اصفهان پیش یکی از علمای بزرگ اون زمان به اسم سید محمد باقر رشتی رفت و با او صحبت کرد و اونقدر صحبت هاش جالب بود که…