لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38472

آن هجده نفر (۲۵) – جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۲

218

جناب قدّوس از خراسان تا قلعه شیخ طبرسی و بیشتر از این در این قسمت از آن هجده نفر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.