لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38365

برنامه کامل ۲ خرداد ۱۳۹۸

157

مجلّه جوانان با سه بخش اصلی ( نقطه سر خط – کودکان منادیان صلح – دمی با تاریخ) شروع می‌شود و با آخرین برگ به پایان می‌رسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.