لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38364

دمی با تاریخ (۳۳) – گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم اردیبهشت ماه

133

– آغاز بیماری و کسالت حضرت بهاءالله که نهایتاً ۲۰ روز بعد منجر به درگذشت ایشان شد (قرن بدیع ص۴۴۴)
– دیدار فرستاده‌ی ویژه‌ی محمّد شاه، سیّد یحیی دارابی (جناب وحید)، با حضرت باب (حضرت باب ص۲۵۷ / عهد اعلی ص۱۶۳)
– ورود جناب قدّوس به همراه شاهزاده مهدی‌قلی میرزا به بارفروش پس از پایان واقعه‌ی قلعه‌ی شیخ طبرسی (تاریخ نبیل ص۳۷۲)
– شهادت جناب قدّوس در سبزه‌میدان بارفروش (حضرت باب ص۴۵۴ / تاریخ نبیل ۳۷۹)
– شهادت شیخ محمّد توپچی، از یاران جناب حجت، در زنجان (حضرت باب ص۵۲۹)
– بازگشت حضرت بهاءاالله به طهران در دوران صدارت میرزا آقا خان اعتمادالدوله (حضرت بهاءالله ص۶۹)


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.