لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38274

آن هجده نفر (۲۴) – جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۱

156

آخرین عضو حروف حی، جناب قدّوس ازکودکی تا یافتن حضرت باب موضوع این قسمت از آن هجده نفر است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.