لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38203

برنامه کامل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

166

مجلّه جوانان با سه بخش اصلی و متنوّع در خدمت شما عزیزان است ؛ نخست نقطه سر خط و بعد کودکان منادیان صلح و در بخش سوم دمی با تاریخ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.