لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38002

زبان قصه‌ها (۲۴) – عضویّت در گروه ۹۹ – عشق بی پایان

121

– پادشاهی بود که در دربارش یه آشپز کار همیشه خوشحال کار میکرد پادشاه از وزیر باتدبیرش راز شادی اون آشپز فقیر رو پرسید که در جوابش وزیر گروه ۹۹ رو به پادشاه معرفی کرد
– پیرمردی صبح زود از خونه اش بیرون اومد ؛ توی راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید عابرین ……