لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37944

برنامه کامل ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

191

پیام دوستِ یکشنبه ها در بازگشت به روال عادی برنامه های خود سه بخش دارد ابتدا بخش پایانی میقات سوم و سپس بخش چهاردهم صد پرسش صد پاسخ و در آخر بخش نهم تاکسی گپ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.