لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37824

خبرنگار- انتخابات در آیین بهائی

148

گفتگو با: خانم بهاریه روحانی-معانی، نویسنده و محقق موضوعات اجتماعی و تاریخی در آیین بهائی
از مهمترین اصول تشکیلات بهائی، که نظم اداری بهائی نامیده میشود، انتخابات بهائی است که در سطوح محلی، ملی و بین المللی در ایام رضوان صورت میگیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.